<var id="mrNz"></var>
 1. <nobr id="mrNz"><th id="mrNz"></th></nobr>

  1. Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

   Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

   P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

   Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
   Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

   Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

   (zkrácený ?lánek 12 stran)

   M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

   Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

   V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

   V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

    

   Mobilizace a cesta na frontu

   V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

   V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

    

   Na srbské frontě a v zajetí

   P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

   V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

   Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

   Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

   Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

   Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

   20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

   Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

   Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

   15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

   Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

   V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

    

   Anabáze z Valjeva do Valony

   Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

   P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

   Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

   Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

   Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

   Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

   Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

    

   „Pole ztracené“

   Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

   Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

   Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

    

   Ve francouzských táborech

   18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

   Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

   V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

   V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

   4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

    

   Vzh?ru do legií!

   Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

   P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

   Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

   Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

   Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

   My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

   Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

    

   V bojích na západní frontě

   Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

   Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

   Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

   Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

   Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

   P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

   Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

   Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

   Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

   8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

    

    

    

   © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

   Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

   K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

   Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

   p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

   Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

   Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

   Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

   P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

   Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

   Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

   Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

   25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

   Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

   Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

   Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

   Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

   Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

   Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

   V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

   Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

   Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

   4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

   Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

   Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

   V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

   Slovník, vysvětlivky, komentá?e

   abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

   ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

   akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

   Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

   alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

   Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

   anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

   aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

   apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

   Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

   Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

   arsenál zbrojnice

   Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

   Autrichiens fr. Rakušáci

   batalion pluk

   bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

   bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

   boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

   cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

   cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

   ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

   ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

   desentér desertér

   Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

   dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

   Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

   fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

   feldkurát vojenský kněz

   feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

   feldšpitál něm. polní nemocnice

   feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

   febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

   flota námo?nictvo

   Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

   fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

   fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

   gruppo it. zde: oddělení

   halt! něm. povel zastavit, stát!

   Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

   Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

   infanterie dělost?electvo

   Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

   jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

   ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

   kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

   kantina zde: prodejna pro zajatce

   kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

   kavalerie jezdectvo

   kellner něm. ?íšník

   komisárek vojenský chléb kyselé chuti

   komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

   konduktér pr?vod?í

   korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

   Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

   ku?a srb. d?m

   kuláš zast. guláš

   Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

   lágrovat něm.tábo?it

   lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

   landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

   landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

   Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

   lettres fr. dopisy

   losung něm. zde: heslo dne

   mantl něm. vojenský pláš?

   marodní kniha něm. kniha nemocných

   marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

   maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

   maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

   mantúra vojenský oblek

   merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

   Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

   náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

   obrlajtnant něm. nadporu?ík

   oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

   ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

   para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

   pasírka něm. povolenka

   Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

   pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

   Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

   Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

   piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

   piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

   pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

   pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

   posichrovat něm. pojistit, zajistit

   Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

   profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

   Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

   rakije pálenka

   raport hlášení

   rast něm. odpo?inek

   Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

   règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

   Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

   rekonvalescent lat. zotavující se pacient

   Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

   Ristung něm. výzbroj

   salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

   saniterák vojenský ošet?ovatel

   separace oddělení

   studovat zde: zabavit

   Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

   Stationskomando něm. posádkové velení

   stra?ár srb. strá?ce

   štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

   Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

   Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

   tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

   tagwach něm.budí?ek

   therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

   trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

   t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

   Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

   Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

   Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

   Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

   wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

   z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

   zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

   zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

   รองเท้า yeezy สี ขาว ราคา รองเท้า ฟุต ซอ ล 2019 camper รองเท้า ร้าน เสื้อผ้า มือ สอง ใกล้ ฉัน ชุด ไป งาน แต่ง สีชมพู กางเกง โฟม ล้าง หน้า แอ ม เว ย์ nat c mega รองเท้า ผ้าใบ แบบ สวม กางเกง ขา สาม ส่วน ชาย กางเกง ขา สั้น ขายส่ง โบ๊เบ๊ ผูก เชือก รองเท้า สวย ๆ วิตามิน อี อาหาร เสื้อผ้า ร่ม adidas กางเกง ยีน ส์ 3 ส่วน รองเท้า yeezy ราคา รองเท้า สาน รัด ส้น กันแดด ถูก และ ดี กางเกง boxer ครีม ซิ ง ซิ ง ครีม แก้ ขอบ ตา ดํา รองเท้า วิ่ง ไน กี้ ผู้ชาย กางเกง ขา สั้น ผู้ชาย แบรนด์ ครีม ทา คอ คาเฟ่ เมือง เอก รองเท้า geox รองเท้า ผ้าใบ เด็ก ผู้หญิง เสื้อ north face ตัด กางเกง ใส่ เอง บำรุง ผิว หน้า เสื้อ โด เร มอน เด รส น่า รัก ๆ ไซส์ รองเท้า skechers ผู้หญิง keen มือ สอง ร้าน กาแฟ ริม ทะเล คาเฟ่ แถว วัด อรุณ เสื้อ ไดโนเสาร์ ยุ้ง ฉาง คาเฟ่ เสื้อ converse เสื้อ เด็ก ผู้หญิง เสื้อผ้า เกาหลี ราคา ส่ง physiogel ai cream ราคา ญา ญ่า ส กิน แคร์ adidas ของ แท้ รองเท้า เด็ก มือ สอง ครีม ทา ฝ้า ยี่ห้อ ไหน ดี pantip ไซส์ กางเกง ผู้หญิง pomelo เสื้อผ้า รองเท้า ส ตั๊ ด adidas predator 2020 แบบ เสื้อ ลูกไม้ นอก รองเท้า แตะ เดิน ป่า ครีม ทา ผิว ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า วิ่ง puma เสื้อ กระสอบ usa กางเกง ใน เด็ก ผู้หญิง แบบ เสื้อผ้า ลูกไม้ วัย กลาง คน เสื้อผ้า แฟชั่น คน อ้วน เสื้อผ้า เด็กชาย คาเฟ่ หลัง ม ช รองเท้า เซฟตี้ โฮม โปร เซ็ ต เครื่อง สํา อา ง ทา ครีม รองเท้า adidas ผู้หญิง 2019 ของ แท้ nike air สี ขาว ยง คั ง คาเฟ่ เสื้อ เซ็กซี่ วิตามิน dhc ดี ไหม รองเท้า adidas slip on ผ้าใบ ลา คอส ไน กี้ ซูม ของ แท้ ครีม ที่ คน ท้อง ใช้ได้ รองเท้า ฟองน้ำ กางเกง ลาย เสือ รองเท้า adidas สี ดำ กางเกง ยีน ส์ สาว อวบ เครื่องสำอาง สำหรับ เด็ก รองเท้า ฟุต ซอ ล puma nat b ราคา เสื้อผ้า ซาติน วิตามิน เสริม ภูมิคุ้มกัน รองเท้า slip on ผู้ชาย ครีม rojukiss ครีม ขมิ้น ไพร สด กางเกง ขา บาน คน อ้วน kito รองเท้า แตะ ครีม ทา ก่อน นอน เซ เว่ น clarks รองเท้า เว็บ เสื้อผ้า เกาหลี ครีม โอ เล ย์ ซอง รองเท้า n รองเท้า manwood ทอง ดี คาเฟ่ รองเท้า ฟุต ซอ ล pan 2019 เด รส กางเกง วิตามิน e บริสุทธิ์ ซื้อ ที่ไหน ส ตั๊ ด adidas x รองเท้า กุ ช ชี่ ของ แท้ รองเท้า เจ ล ลี่ บัน นี่ วิตามิน บํา รุ ง เล็บ อาหาร เสริม วิตามิน กระโปรง ผ้า มุ้ง วิตามิน ผม ครีม มังคุด รองเท้า แพง โก ลิ น รองเท้า เปิด ส้น ชาย ครีม ลด รอย ครีม หน้า ขาว วัต สัน pantip รองเท้า ใส่ เที่ยว รองเท้า วิ่ง มิ ซู โน่ ครีม ทับทิม คาเฟ่ แถว สุขุมวิท รองเท้า แตะ champion เสื้อ สี สะท้อน แสง ครีม ทา ตาตุ่ม ด้าน เซ เว่ น เสื้อ ยืด มือ สอง usa โรง เกลือ รองเท้า เพื่อ สุขภาพ heel care เสื้อ marvel centrum ราคา ชุด วอร์ม adidas ผู้หญิง ของ แท้ รองเท้า fila ของ แท้ yeezy boost 350 ราคา ปัจจุบัน แท้ วิตามิน บํา รุ ง ผิว แห้ง คาเฟ่ แถว ปิ่น เกล้า fitflop สาขา กางเกง ขา 5 ส่วน เสื้อผ้า แบรนด์ มือ สอง รองเท้า ผ้าใบ โอ นิ ซึ กะ แบรนด์ เสื้อผ้า คน อ้วน ชุด เด รส ผ้า ไหม ออก งาน เสื้อผ้า ไหม แก้ว ร้าน เสื้อผ้า ผู้ชาย วิตามิน กิ ฟ ฟา รี น แฟชั่น กางเกง ขา บาน รองเท้า หนัง ผู้ชาย แบรนด์ ดัง วิตามิน b รวม อาย ครีม ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 คาเฟ่ บาง แสน ติด ทะเล ขมิ้น เฮิ ร์ บ เสื้อผ้า แฟชั่น เด็ก madecera cream pantip กางเกง ลํา ลอง ชาย วิตามิน ลด ขนาด ทรวงอก กางเกง ผ้า ฝ้าย ผู้หญิง กางเกง ขา 3 ส่วน ผู้หญิง รองเท้า ไน กี้ zoom ครีม กันแดด มา ซ่า รองเท้า power vit c boots รองเท้า วิ่ง warrix adidas เสื้อ ชุด กระโปรง เจ้า หญิง nike zoom fly 3 ผู้หญิง ครีม บํา รุ ง มือ nat c 150 เม็ด ราคา รองเท้า แตะ ส กอ หมวก คอนเวิร์ส กางเกง ยีน ส์ ราคา ถูก รองเท้า เต้น วิธี กิน วิตามิน ซี เกาหลี รองเท้า ผ้าใบ nike ผู้หญิง ครีม kt กลางคืน เสื้อผ้า แฟชั่น อายุ 11 กระโปรง ทํา งาน สี ดํา อ ค วา เท ล คาเฟ่ รองเท้า ฟุตบอล ราคา ถูก รองเท้า อันเดอร์ อา ร์ เม อ ร์ ครีม วัต สัน ใช้ แล้ว ขาว เสื้อ วิ บ วับ รองเท้า วิ่ง xiaomi เซ รั่ ม หน้า ใส เซ เว่ น ccoo รองเท้า บ้าน ไทย คาเฟ่ รองเท้า อันเดอร์ อา ร์ เม อ ร์ เสื้อ แขน ยาว เกาหลี ทํา แบรนด์ ครีม รองเท้า สุ พ รีม แพ้ โฟม ล้าง หน้า ส ตั๊ ด แพน คาเฟ่ ประชาชื่น ครีม oriental princess busaba cafe & meal รองเท้า keds ราคา รองเท้า ด๊ อก เตอร์ มา ติ น ยาง รองเท้า เหลือง วิตามิน ที่ ละลาย ใน น้ำ ครีม เกาหลี หลอด สีชมพู กางเกง ขา ยาว ชาย ใส่ สบาย off white เสื้อ reebok รองเท้า วิ่ง รองเท้า ผ้าใบ ฟี ล่า รองเท้า สลิป ออ น mc รองเท้า ผู้ สูงอายุ รองเท้า ยู นิ โค ล่ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า pantip รองเท้า lacoste แตะ ครีม เซ เว่ น หน้า ใส วิตามิน บำรุง สายตา ผู้ สูงอายุ มี แวว คาเฟ่ รองเท้า geox วิธี กิน วิตามิน ซี เกาหลี เจริญกรุง คาเฟ่ รองเท้า champion ครีม เฌอ ขายส่ง เครื่อง สํา อา ง เกาหลี ฉีด วิตามิน ผิว ดี ไหม nike joyride ราคา รองเท้า ผ้าใบ กุ ช ชี่ แท้ ชุด เด รส กางเกง ขา ยาว เสื้อผ้า ทารก 6 เดือน รองเท้า ผ้าใบ ใส่ เดิน นาน ๆ 2019 ครีม หัว ไช เท้า รองเท้า ฟิบ ฟ อบ ชาย รองเท้า ผ้าใบ muji กระชับ รู ขุม ขน ครีม รองเท้า pangolin เสื้อ สี ฟ้า พาส เท ล รองเท้า แฟชั่น เกาหลี ครีม ซอง ลด รอย สิว แนะ นํา ครีม ทา หน้า รองเท้า keen ลด ราคา 2020 ครีม ลด รอย สิว ที่ ดี ที่สุด กางเกง เอว สูง ขา สั้น วิตามิน ที่ ช่วย ให้ สดชื่น กระปรี้กระเปร่า ร้าน เสื้อผ้า ผู้ชาย ig กางเกง ขา สั้น ผู้ชาย วิน เท จ สบาย ดี คาเฟ่ ราคา รองเท้า fila รองเท้า นิ ว บาลานซ์ ผู้หญิง รองเท้า หนัง ผู้ชาย วิน เท จ เสื้อผ้า ราคา โรงงาน แต่งตัว กระโปรง ยีน ส์ ชุด เด็กชาย คาเฟ่ สุนัข รองเท้า แตะ ผู้ชาย แบรนด์ 2019 vitamin c เกาหลี วิตามิน บำรุง ร่างกาย ครีม 4k วิตามิน ซี กิน ตอน ไหน ดี สุด กางเกง boxer น้ํา วิ ต อะ เดย์ สลิป ออ น แวน รองเท้า แบบ สวม วิตามิน คน ท้อง รองเท้า yeezy ราคา กางเกง สี ขาว เอว สูง ครีม ทา ผิว ผู้ชาย กางเกง โจงกระเบน mega nat c คาเฟ่ แถว อนุสาวรีย์ เสื้อ ไซส์ xl รองเท้า balenciaga ผู้หญิง วิตามิน ซี แก้ ภูมิแพ้ เสื้อ ไซส์ ใหญ่ กางเกง คา ร์ โก้ ขา สั้น รองเท้า แตะ รัด ส้น adidas ครีม กันแดด มิ ซู มิ กางเกง ยีน ส์ ขา บาน เอว สูง รองเท้า ไซส์ เสื้อ ralph lauren ขมิ้น เฮิ ร์ บ bootchy white ของ แท้ ครีม ทา ตัว เจ้าสาว คาเฟ่ พระโขนง ครีม ใน เน็ต ใช้ แล้ว ขาว จริง pantip แบบ กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง ครีม cerave รองเท้า ผ้าใบ ฟี ล่า เสื้อ ซา ร่า ครีม เกาหลี วัต สัน รองเท้า แบดมินตัน adidas ครีม เคลียร์ โน ส ครีม นี เวี ย ผู้ชาย ดู บัว คาเฟ่ pantip อาหาร ที่ มี วิตามิน บี 12 วิตามิน ลด สิว vistra รองเท้า ไน กี้ ผู้หญิง สีชมพู รองเท้า คอม แบ ท us ครีม นี โน่ กระโปรง บาน รองเท้า adidas แตะ ครีม neutrogena adidas ultra boost 4.0 ราคา รองเท้า เป็ด รองเท้า วิ่ง adidas ultra boost keen uneek ราคา เสื้อ ลาย ดอก ผู้หญิง ครีม ขัด ผิว ขาว ครีม ปอ ปิ๋ว กางเกง ลํา ลอง ชาย งาน ป้าย ypy อ ค วา เท ล คาเฟ่ รองเท้า bally รองเท้า วิ่ง warrix ครีม เขมร ครีม น้ำนม รองเท้า ฟิตเนส คาเฟ่ สาร คาม นี เวี ย เซ รั่ ม ทา หน้า timberland รองเท้า stan smith สี ขาว รองเท้า โล ฟ เฟอร์ ชาย ครีม the elf อาหาร เสริม ธาตุ เหล็ก pantip รองเท้า fitflop ลด ราคา central วิตามิน ป้องกัน เริม วิตามิน บำรุง ร่างกาย วิตามิน ที่ ละลาย ใน น้ำ รองเท้า วิ่ง nike zoom fly 3 วิตามิน ซี กิน ตอน ไหน ดี สุด ราคา รองเท้า ส ตั๊ ด รองเท้า ส ตั๊ ด แพน กางเกง ยีน ส์ ขา กระบอก เล็ก วิตามิน ซี เซ เว่ น ตัว ไหน ดี รองเท้า วิ่ง มาราธอน ดี ที่สุด 2019 nike เด็ก ราคา กางเกง ยีน ส์ รองเท้า fila ผู้หญิง ร้าน กาแฟ ธรรมชาติ วิตามิน ซี boots ราคา รองเท้า ส ตั๊ ด ครีม neutrogena กระโปรง ชีฟอง รองเท้า เด็ก เล็ก ครีม ปอ ปิ๋ว เสื้อ สี ขาว ลูกไม้ ละมุน คาเฟ่ ชุด เด รส ออก งาน เรียบ หรู ig เสื้อ unico เสื้อผ้า คน อ้วน ราคา 100 200 บาท รองเท้า คอนเวิร์ส สี ดํา allie กันแดด รองเท้า โบ ฮี เมีย น ท่าน้ำ คาเฟ่ กางเกง ลาย ดอก converse all star สี ขาว ครีม ลด ริ้ว รอย เซ เว่ น แก้ รองเท้า หลวม nat b ราคา บอน คาเฟ่ กางเกง ยีน ส์ ขา เด ฟ ชาย รองเท้า ลุย หิมะ ตัว จริง snow proof กิน พ ริม โรส กับ วิตามิน ซี รองเท้า หนัง แท้ ครีม whitening ชุด ทํา งาน สาว อวบ กางเกง สะท้อน แสง chonlyshoes chonlyshoes รองเท้า ปั่น จักรยาน เสือ ภูเขา โลชั่น ทา นาคา วิตามิน บํา รุ ง ผิว แห้ง กางเกง ยีน ส์ มือ สอง แบรนด์ กางเกง ขา จั๊ ม ชาย เสื้อ ยืด สะท้อน แสง ครีม ซอง เซ เว่ น ลด สิว กางเกง ยีน ส์ mc ลด ราคา บิ๊ ก ซี ครีม เซน กะ เสื้อ ลาย ดอก เด ซี่ คาเฟ่ ตลาดพลู แค ป ชั่ น สาย คาเฟ่ ครีม ทา คอ เสื้อ เด รส กางเกง ชิ โน่ ผู้ชาย nike สี ดำ กางเกง ขา สั้น ผ้า ยืด nike air max สี ขาว เสื้อ ลูกไม้ สี ขาว นวล ใส่ กับ ผ้าถุง toms รองเท้า กางเกง สี ครีม ชาย ครีม คุณ ยาย ครีม the elf รองเท้า ฟุต ซอ ล pan 2019 รองเท้า แตะ nike ผู้หญิง โอ ช้ อป ปิ้ง กางเกง รองเท้า ผ้าใบ muji ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์ 97 ของ แท้ ราคา jack purcell ราคา เสื้อ ลูกไม้ สี ขาว นวล ใส่ กับ ผ้าถุง แพทเทิร์น ชุด เด รส ครีม โรส โก ล เสื้อ สี เขียว สะท้อน แสง แฟชั่น แฟชั่น กระโปรง ยีน ส์ กระโปรง ยาว ทรง เอ nat c mega ร้าน กาแฟ ต้นไม้ รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ของ แท้ รองเท้า ฟุตบอล เด็ก รองเท้า ค รอ ส ผู้หญิง รองเท้า สี ดํา ร้าน กาแฟ สด ใกล้ ฉัน รองเท้า supersport ตัด กางเกง ยีน ส์ กางเกง ยีน ส์ ผู้หญิง ราคา ถูก ครีม นี เวี ย ซอง adidas ส ตั๊ ด เซ รั่ ม natcha ดี ไหม เสื้อ แขน ยาว ผู้ชาย แบรนด์ แฟชั่น กระโปรง ยีน ส์ 2019 ชุด เด รส ทำงาน สไตล์ เกาหลี กางเกง ใน jockey รองเท้า fitflop ผู้หญิง ครีม เพิ ร์ ล เชลล์ เสื้อ แขน ยาว ผู้ชาย แบรนด์ เสื้อ เรือง แสง แพ ล ต ติ นั่ ม กระโปรง จีบ รอบ ครีม บำรุง ใต้ ตา ตัด เสื้อ ยืด ครีม โอ เล ย์ ตัว ไหน ดี สำหรับ คน เป็น สิว รองเท้า tiger ครีม โอ เล ย์ ตัว ไหน ดี ที่สุด pantip ครีม แก้ ขอบ ตา ดํา เซ เว่ น รองเท้า ผ้าใบ skechers เสื้อ กระโปรง รองเท้า ลี วาย โลชั่น ทา นาคา ครีม ลด หลุม สิว กางเกง สตรี ท ครีม เบส รองเท้า แบรนด์ เน ม เสื้อผ้า แฟชั่น อายุ 14 ชาย artory บาง แสน กางเกง ขา สั้น ราคา ส่ง เสื้อ ตัว ยาว ขาย รองเท้า ส ตั๊ ด ครีม ว่า น หาง คาเฟ่ เปิด ใหม่ บาง แสน มา ตะ กา ญ จ น์ คาเฟ่ กางเกง ใน เสริม ก้น กางเกง ยีน ส์ ขายส่ง เครื่อง สํา อา ง คิว เพรส boonta flowers & cafe ครีม รักษา ฝ้า กระ จุด ด่าง ดํา ที่ ดี ที่สุด กางเกง ขา สั้น ผู้ชาย วิน เท จ กางเกง ใน สตรี giordano เสื้อ ชุด ไป งาน แต่ง คน อ้วน แบบ กางเกง คาเฟ่ ย่าน ลาดพร้าว แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน บี nat b ราคา รองเท้า ยาง รัด ส้น ราคา รองเท้า nike รองเท้า วิ่ง altra ครีม รู ขุม ขน กว้าง ครีม แต้ม สิว ใน เซ เว่ น รองเท้า แตะ adidas adilette havaianas ราคา ครีม เกาหลี หลอด ชมพู รองเท้า ไน กี้ ผู้หญิง 2018 วิตามิน ซี แบบ ฉีด ครีม เจมส์ จิ รองเท้า คาวบอย รองเท้า ส ตั๊ ด adidas nemeziz เสื้อ แบรนด์ ดัง เสื้อผ้า พื้นเมือง คาเฟ่ แถว ปิ่น เกล้า ชุด สไตล์ เกาหลี บ้าน ไทย คาเฟ่ เปรม คาเฟ่ แบบ กางเกง ขา สั้น แฟชั่น แพ้ โฟม ล้าง หน้า รองเท้า เคส วิ ส รองเท้า แบรนด์ ผู้ชาย เสื้อ a2z ครีม ลา แม ร์ ราคา รองเท้า นั น ยาง สี ขาว เด รส ผ้า ไหม เสื้อผ้า ลูกไม้ สวย ๆ เสื้อ ลาย ดอก ผู้หญิง บาง แสน คาเฟ่ คาเฟ่ เมือง เอก เสื้อ คลุม ผ้า ร่ม ครีม ที่ ใช้ แล้ว ขาว จริง pantip เสื้อ ฟ รุ้ง ฟ ริ้ ง ครีม กระชับ รู ขุม ขน 2019 กางเกง levi's นี เวี ย เซ รั่ ม ทา หน้า เสื้อผ้า แพ ล ต ติ นั่ ม nat c mega คาเฟ่ น่า นั่ง รองเท้า adidas kid แท้ ชุด ทํา งาน สาว อวบ เสื้อผ้า แบรนด์ ไฮ โซ รองเท้า วิ่ง under armour รองเท้า ลีลาศ van รองเท้า รองเท้า ผ้าใบ เพื่อ สุขภาพ รองเท้า birkenstock ผู้หญิง กิน วิตามิน ซี ตอน ไหน ดี ที่สุด ครีม ทา มือ ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม ทา ฝ้า concept pantip รองเท้า ออก งาน คาเฟ่ ปาก คลอง ตลาด ครีม ส เน ล ครีม ส เน ล madecera cream re turn pantip แบรนด์ เสื้อผ้า แฟชั่น converse repro 70 วิตามิน บํา รุ ง ปลาย ประสาท กางเกง ผ้าถุง เครื่อง สํา อา ง เกาหลี 2019 เสื้อผ้า แฟชั่น เกาหลี 2019 ครีม aha nekoemon รองเท้า ฟิตเนส กางเกง ใน jockey รองเท้า ฟุต ซอ ล 2019 รองเท้า ผ้าใบ เด็ก ผู้หญิง รองเท้า ส้น สูง ราคา ถูก 200 รองเท้า แฟชั่น เกาหลี รองเท้า อันเดอร์ อา ร์ เม อ ร์ ครีม เจอ เก น เสื้อผ้า แฟชั่น ผู้หญิง 2019 ครีม หน้า วิ้ ง ค์ ครีม cc ครีม ทา ตาตุ่ม ด้าน เซ เว่ น ร้าน ขายส่ง เสื้อผ้า คน อ้วน กรุง ทอง อาหาร ที่ มี วิตามิน บี 12 รองเท้า โปโล รองเท้า ผ้าใบ ผู้หญิง 2019 สี ขาว รองเท้า keen ลด ราคา 2019 ครีม กระชับ รู ขุม ขน เซ เว่ น คาเฟ่ เกษตร รักษา สิว ส เตี ย รอย ด์ กิน ซี วิ ต ตอน ไหน ดี กางเกง ใน สตรี เซ็ ต เครื่อง สํา อา ง ไซส์ รองเท้า nike กับ adidas ไน กี้ ตัว ใหม่ ครีม provamed nike zoom fly 3 ราคา ครีม ยู ส ลี น รองเท้า วิ่ง nike ผู้ชาย วิตามิน เอ กิน ตอน ไหน อ ค วา เท ล คาเฟ่ ส กิน แคร์ เพิ่ม ความ ชุ่มชื้น เสื้อ ปาเต๊ะ taywin รองเท้า วิตามิน ดี คือ k swiss แตะ ชุด กระโปรง เจ้า หญิง รองเท้า fila disruptor วิตามิน ดี คือ ครีม ทา แผลเป็น นูน คาเฟ่ ราชพฤกษ์ 2020 รองเท้า ส เก็ ต 4 ล้อ รองเท้า nike 2019 เสื้อ ตัว ยาว รองเท้า on cloud บอน คาเฟ่ แบรนด์ เสื้อผ้า คน อ้วน กล่อง ใส่ รองเท้า ใส รองเท้า อา ดิ ดา ส แตะ ครีม กา นิ เย่ สีชมพู ราคา รองเท้า คอนเวิร์ส รองเท้า แตะ ที่ ดารา นิยม ใส่ mega nat c รองเท้า nena ร้าน เสื้อผ้า ig 2019 กางเกง ขา ยาว เด็ก รองเท้า วิ่ง xiaomi แพทเทิร์น เสื้อ คอวี รองเท้า nike 2019 birkenstock pantip รองเท้า แตะ จระเข้ กระโปรง ลาย ดอก ครีม บำรุง ผิว หน้า สำหรับ ผิว แห้ง แพ้ ง่าย รองเท้า adidas ผู้หญิง 2019 ของ แท้ bekazii กางเกง เท่ ๆ เสื้อ คลุม ผ้า ร่ม กางเกง 3 ส่วน หญิง ครีม himalaya เสื้อ คุณ แม่ สูง วัย กางเกง boxer ครีม ทา ขา หนีบ ดํา วัต สัน เสื้อผ้า แฟชั่น ชาย ร้าน เสื้อผ้า แพ ล ต ติ นั่ ม ig บี 12 รองเท้า เล่น ส เก็ ต บอร์ด กางเกง ทหาร ขา สั้น วิตามิน ซี วัต สัน ตัว ไหน ดี ครีม แก้ม บุ๋ม เสื้อ ลาย จุด กางเกง ยีน ส์ mc ชาย ชุด ทํา งาน ออฟ ฟิต แบบ กระโปรง กางเกง ดำ กางเกง สาม ส่วน หญิง เสื้อผ้า ซาติน กางเกง ขา 3 ส่วน ผู้หญิง วิตามิน แอ ม เว ย์ ครีม ขมิ้น ไพร สด keen ราคา ครีม garnier อาหาร เสริม บำรุง ผิว ครีม ลด ริ้ว รอย pantip 2020 columbia รองเท้า เสื้อผ้า ลด ราคา รูป เสื้อผ้า สวย ๆ โลชั่น ที่ ใช้ แล้ว ขาว ร้าน cafe ใกล้ ฉัน ครีม ปอ ปิ๋ว เสื้อผ้า ig คั ท ชู สี ดํา กางเกง เด็กชาย เสื้อ ยืด calvin klein เสื้อ สูท ผู้หญิง อ้วน กางเกง อัด พลีท ครีม herb gold รองเท้า playboy ฟิบ ฟ อบ ชาย รองเท้า วิ่ง ผู้หญิง 2020 เสื้อ columbia รองเท้า เล่น บา ส ร้าน เสื้อผ้า ผู้ชาย belldilar nike สี ดำ คาเฟ่ นั่ง ทํา งาน ครีม หน้า ขาว ใส ผิว แพ้ ง่าย รองเท้า slip on ผู้หญิง เสื้อ คลุม ผ้า ฝ้าย รองเท้า havaianas อ่าน ว่า รองเท้า คอนเวิร์ส ผู้หญิง 2018 ครีม ทา หน้า อายุ 40 pantip วิตามิน ซี dhc กิน ตอน ไหน รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ผู้หญิง 2020 กางเกง ขา สั้น nike ดู เสื้อผ้า รองเท้า ฟุต ซอ ล nike 2019 รองเท้า s เสื้อ marvel belldilar ร้าน กาแฟ สี ขาว เสื้อ สี เขียว สะท้อน แสง แฟชั่น คาเฟ่ แถว ปิ่น เกล้า กางเกง คับ รองเท้า เปิด ส้น ผู้หญิง วิตามิน ซี แอ ม เว ย์ ราคา ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ เกาหลี bequala ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ เกาหลี รองเท้า วิ่ง adidas ผู้ชาย ยา ทา ลบรอย แผลเป็น น้ํา ดื่ม ยัน ฮี ราคา ส่ง รองเท้า mlb pantip รองเท้า ฟุตบอล หญ้า เทียม ร้าน กาแฟ ต้นไม้ เสื้อ ลาย จุด ตัด กางเกง ขา สั้น รองเท้า วิ่ง hoka ผู้หญิง รองเท้า พัน ขา รองเท้า lacoste แตะ กางเกง ผ้า ฝ้าย ผู้หญิง กางเกง ยีน ส์ เอว สูง ทรง บ อย dermaction กันแดด เครื่องสำอาง ค์ เด็ก คาเฟ่ แถว ราชพฤกษ์ กางเกง เกาหลี ยา วิตามิน บี รวม ครีม ทา หน้าที่ ดี ที่สุด ครีม ตรา ภูเขา ครีม ตัว ไหน ใช้ แล้ว ขาว นี้ เวี ย ทา ฝ้า pantip รองเท้า หนัง หุ้ม ข้อ blackmores ราคา รองเท้า ใน บ้าน minus 20 pantip ครีม เกาหลี 2020 กางเกง แฟชั่น ชาย รองเท้า นิ ว บาลานซ์ ผู้หญิง แบบ ชั้น วาง รองเท้า เสื้อ โบ ฮี เมีย น ขายส่ง 50 บาท กิน วิตามิน ซี ตอน ไหน keen uneek ราคา วิตามิน ช่วย เรื่อง ผิว โฟม ล้าง หน้า ลด ฝ้า กระ ใน เซ เว่ น oriental princess รักแร้ ครีม ที่ ใช้ แล้ว ขาว จริง pantip เสื้อ คน อวบ วิตามิน เอ อาหาร ครีม หน้า เนียน ชุด แฟชั่น สวย ๆ รองเท้า oxford รองเท้า ฟองน้ำ เสื้อ fendi รองเท้า ส ตั๊ ด adidas x รองเท้า crocs เด็ก คาเฟ่ ใหม่ ดา วิ กา รองเท้า ส เก็ ต เด็ก ราก โสม สด taywin รองเท้า รองเท้า peak วิตามิน บำรุง สายตา ผู้ สูงอายุ รองเท้า เพื่อ สุขภาพ ผู้หญิง 2020 รองเท้า ส ตั๊ ด adidas nemeziz ร้าน เสื้อผ้า ig ชิ ค ๆ เสื้อ ยก โหล สํา เพ็ง วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี 2020 pantip รองเท้า ผ้าใบ แบบ สวม คาเฟ่ หทัย ราษฎร์ ครีม ธัญ ญ่า เสื้อผ้า ig ครีม ทา ตัว เจ้าสาว รองเท้า ฟุต ซอ ล desporte แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน ซี ราคา ไซส์ รองเท้า skechers ผู้หญิง ตัด กางเกง ใส่ เอง ชุด ไป ทะเล สาว อวบ ครีม ทา หน้า วัต สัน ตัว ไหน ดี วิตามิน อี กิน ตอน ไหน รองเท้า fitflop 2019 ครีม ใน เซ เว่ น ใช้ แล้ว หน้า ขาว รองเท้า ผ้าใบ แฟชั่น เกาหลี เสื้อผ้า แฟชั่น ชาย เสื้อ แนว วิน เท จ เสื้อ kenzo รองเท้า ฟุต ซอ ล ไน กี้ รองเท้า แฟชั่น ราคา ถูก รองเท้า คอก ครีม aqua เสื้อ ยืด ผ้า เด้ง กางเกง ขา กระดิ่ง ซื้อ เสื้อผ้า ครีม ตรา ภูเขา รองเท้า puma ผู้หญิง 2019 เสื้อผ้า ลูกไม้ สวย ๆ รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ผู้ชาย ของ แท้ กางเกง อัด พลีท รองเท้า tiger รองเท้า ผู้หญิง ไซส์ ใหญ่ กระโปรง ยีน ส์ เอว สูง เสื้อ ขายส่ง ส กาย วิว คาเฟ่ รองเท้า เดิน โลชั่น ใช้ แล้ว ขาว วิตามิน c dhc รองเท้า ผ้าใบ ไน กี้ ผู้หญิง เสื้อผ้า บาง ครีม ทา แล้ว ขาว ทํา ครีม ขาย รองเท้า birkenstock ผู้หญิง ราคา กางเกง ยีน ส์ h&m kito รองเท้า รองเท้า ลุย หิมะ ผู้ชาย เสื้อผ้า งาน ป้าย ราคา ส่ง เถียง นา คาเฟ่ เสื้อผ้า นํา เข้า จาก เกาหลี ราคา ส่ง วิธี กิน dhc allie กันแดด ชุด ราตรี ผ้า ไทย โลชั่น oriental princess ครีม กา ร์ นิ เย่ กลางคืน กันแดด เกาหลี รองเท้า ราคา ส่ง ครีม ฮา ดะ ลา โบะ สี ฟ้า nike air max 270 ผู้หญิง รองเท้า หนัง heavy รองเท้า ไน กี้ ผู้หญิง สี ขาว ครีม กลางคืน ใช้ แล้ว หน้า ขาว รองเท้า สีชมพู เสื้อ วิน เท จ ยก กระสอบ เสื้อ ลูกไม้ สี ขาว แขน สั้น คาเฟ่ แถว ลาดกระบัง ตัวแทน จํา หน่าย เสื้อผ้า ไม่ สต๊อก สินค้า ครีม รักษา ฝ้า ที่ ดี ที่สุด รองเท้า อั ล ต ร้า รองเท้า แพง โก ลิ น ส ตั้ ด อดิ ดา ส เสื้อ เด็ก ผู้หญิง รองเท้า ฟองน้ำ เสื้อ ยืด มือ สอง วิน เท จ ฮัก นา คาเฟ่ ครีม ลด หลุม สิว ฟิบ ฟ อบ ชาย กางเกง ยู นิ โค ล่ ชาย รองเท้า adidas ผู้หญิง 2018 กระโปรง ยาว ทรง เอ ครีม ส้ม ใส ชุด แนว สตรี ท วิตามิน เสริม อาหาร cvitt รองเท้า เบ อ เคน ครีม เซน กะ รองเท้า เสริม ส้น ชาย อา ดิ ดา ส รองเท้า รองเท้า adidas สี ดำ รองเท้า the north face รองเท้า หนัง ผู้ชาย วิน เท จ เด รส ออก งาน ig converse แท้ ครีม snail white คาเฟ่ บาง แสน ติด ทะเล รองเท้า ผ้าใบ ฟี ล่า ครีม ทา ตาตุ่ม ด้าน เซ เว่ น ชวน พิสมัย รองเท้า 100 ปุ่ม คาเฟ่ วงเวียน ใหญ่ madecera cream re turn pantip รองเท้า aerosoft ครีม เก๋ ไก๋ อาหาร เสริม dhc แบรนด์ รองเท้า แตะ รองเท้า ส้น สูง สี ขาว กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น ชาย ขาด ๆ รองเท้า แตะ หนัง ผู้ชาย รองเท้า สวม ผู้ชาย เสื้อ สี เขียว นีออน ig กล่อง ใส่ รองเท้า ใส รองเท้า เคส วิ ส รองเท้า นักเรียน สี ดํา converse repro 70 กิน วิตามิน บี ร่วม กับ วิตามิน ซี รองเท้า แดง รองเท้า เดิน ป่า columbia ครีม เร่ง ผิว ขาว ชุด เที่ยว กลางคืน กางเกง ยีน ส์ ครีม la roche posay รองเท้า เพื่อ สุขภาพ ผู้ชาย ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย 2019 กางเกง วอร์ม ไซส์ ใหญ่ ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์ 97 ของ แท้ ราคา ยา รักษา รอย แผลเป็น uniqlo กางเกง รองเท้า สวม ผู้หญิง รองเท้า กุ ช ชี่ ราคา รองเท้า แตะ adidas แท้ nike zoom ผู้หญิง กางเกง มือ สอง ครีม เฌอ กระโปรง พลีท สั้น plieu cafe เสื้อ greyhound adidas falcon ราคา รองเท้า แตะ yeezy รองเท้า หุ้ม ส้น ผู้หญิง ใส่ สบาย รองเท้า เท วิน ผู้หญิง ล อ รี อั ล ครีม รองเท้า วิ่ง มิ ซู โน่ ครีม ทา ขอบ ตา ดํา กันแดด eucerin รักษา ฝ้า แบบ กางเกง ขา สั้น adidas superstar ผู้หญิง ครีม โรส โก ล เสื้อผ้า แฟชั่น เกาหลี 2019 converse repro 70 รองเท้า คอนเวิร์ส ชาย วิตามิน d3 ชุด แซ ก กางเกง รองเท้า louis vuitton เสื้อ วิ้ ง ๆ รองเท้า gucci ผู้หญิง 2019 kito รองเท้า กระโปรง เด็ก นี เวี ย รักษา ฝ้า น้ำ ดื่ม ยัน ฮี ราคา ส่ง ครีม ทา ฝ้า นี เวี ย ชุด เด รส กางเกง ขา ยาว กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง อ้วน เสื้อผ้า วัย ทารก ครีม นางฟ้า เสก ผิว รองเท้า adidas ผู้หญิง 2018 รองเท้า นั น ยาง โลตัส ราคา โลชั่น คิว เพรส เสื้อผ้า ชาย ร้าน หลง โถ ว ชุด เซ็ ท ราคา ส่ง ประตูน้ำ ครีม ลด รอย แดง จาก สิว ครีม บัว หิมะ ราคา เสื้อ vans columbia รองเท้า เสื้อ สี แดง สวย ๆ โลชั่น ใช้ แล้ว ขาว ครีม หน้า เงา ครีม น้ำนม กางเกง ดำ รองเท้า ผ้าใบ adidas ผู้หญิง รองเท้า ส ตั๊ ด adidas x รองเท้า แบ ด mizuno เสื้อ นีออน แพ ล ต ติ นั่ ม กางเกง boxer รองเท้า แฟชั่น ผู้หญิง แบรนด์ ครีม บํา รุ ง ผิว กาย ชุด เท่ ๆ ผู้หญิง เสื้อ ยืด ผู้ชาย เท่ ๆ เสื้อ เรือง แสง ผู้ชาย เม็ด ฟู่ วิตามิน ซี columbia รองเท้า ครีม มา จี ค รองเท้า ส ตั๊ ด adidas nemeziz ครีม เพิ ร์ ล เชลล์ รองเท้า ผู้ชาย adidas กางเกง แดง ครีม โปร วา เมด เสื้อ ฟ รุ้ง ฟ ริ้ ง บ้านนอก คาเฟ่ กระโปรง ผ้า ฝ้าย เสื้อ ชีฟอง แบรนด์ ผูก เชือก รองเท้า สวย ๆ ดูดดื่ม คาเฟ่ เสื้อ แขน ยาว แฟชั่น แพทเทิร์น ชุด เด รส เสื้อ ยืด มือ สอง usa โรง เกลือ ชุด เด็ก น่า รัก ๆ จุด ซ่อน เร้น คาเฟ่ กางเกง ใน เสริม ก้น ครีม หน้า เงา กางเกง ยีน ส์ ลี วาย ผู้ชาย รองเท้า แตะ เดิน ป่า nana coffee roaster พรานนก รองเท้า hermes ผู้ชาย เสื้อผ้า ราคา ถูก พร้อม ส่ง 100 คาเฟ่ เปิด ใหม่ บาง แสน ครีม ลด จุด ด่าง ดำ ยี่ห้อ ไหน ดี เสื้อ สี ฟ้า สวย ๆ ครีม ทา จุด ซ่อน เร้น วัต สัน รองเท้า สวย เสื้อ ใส่ กับ กางเกง เอว สูง รองเท้า กุ ช ชี่ ผู้หญิง วิตามิน บํา รุ ง สายตา เซ เว่ น ไซส์ เสื้อ uniqlo กางเกง ใน ขา สั้น เสื้อ มัด ย้อม ผู้ชาย สินค้า แอ ม เว ย์ เครื่อง สํา อา ง ค์ คาเฟ่ ริม ทะเล บาง แสน รองเท้า shopee รองเท้า skechers ดี ไหม ครีม ทา มือ ยี่ห้อ ไหน ดี ชุด ไป งาน บวช แบบ กางเกง ยีน ครีม กันแดด allie รองเท้า สีชมพู รองเท้า วิ่ง altra รองเท้า รัด ส้น uniqlo นี้ เวี ย ทา ฝ้า pantip ครีม รักษา กระ ใน เซ เว่ น ครีม ทา นาคา พม่า ราคา รองเท้า เซฟตี้ รองเท้า หนัง แก้ว onitsuka tiger mexico 66 ราคา รองเท้า supersport converse all star ราคา วิตามิน เสริม ธาตุ เหล็ก ครีม เร่ง ผิว ขาว วิตามิน ซี เม็ด ครีม บํา รุ ง หน้า ก่อน นอน รองเท้า ผู้หญิง ผ้าใบ ครีม ทา ผิว ที่ ดี ที่สุด ส กิน แคร์ คน เป็น สิว พาลา เดีย ม รองเท้า ครีม ใน เน็ต ใช้ แล้ว ขาว จริง pantip รองเท้า ลํา ลอง adidas รองเท้า หนัง ผู้ชาย มือ สอง วิตามิน ช่วย เจริญอาหาร ผู้ใหญ่ กระโปรง ยาว ทรง เอ ครีม แอ ง เจิ้ ล เสื้อผ้า ทารก ยก โหล ม อย เจอร์ ไร เซอร์ สิว dhc vitamin c ของ ปลอม ครีม สมุนไพร เสื้อ chanel รองเท้า red apple ครีม กันแดด หน้า ไม่ ดำ แค ป ชั่ น สาย คาเฟ่ ครีม eve's ครีม ทา ตาตุ่ม ด้าน เซ เว่ น วิตามิน บํา รุ ง สมอง วัย ทํา งาน เครื่อง สํา อา ง chanel กระโปรง ทํา งาน สี ดํา ครีม กันแดด ทา ตัว ใช้ แล้ว ขาว กางเกง ยีน ส์ สาว อวบ ครีม ขัด หน้า บางกอก ดอย คาเฟ่ ครีม เมล็ด องุ่น ครีม ทา ฝ้า ผู้ชาย รองเท้า สไตล์ เกาหลี ซิ ส ต้า ครีม ครีม ทา ตัว เจ้าสาว กางเกง ขาด ไว ตามิน รองเท้า หนัง ผู้ชาย ยอด ฮิต สินค้า แอ ม เว ย์ เครื่อง สํา อา ง ค์ ชุด ไป ทะเล กางเกง ขา ยาว รองเท้า กุ ช ชี่ ผู้ชาย รองเท้า ราคา ส่ง รองเท้า ฮิปโป รองเท้า แตะ kito ของ แท้ ครีม เอ มิส pantip รองเท้า แตะ jordan กางเกง เอว สูง ขา สั้น ครีม ทา ท้อง ลาย หลัง คลอด วัด ไซส์ กางเกง รองเท้า ลํา ลอง adidas รองเท้า balenciaga ราคา ปลายนา คาเฟ่ หนองจอก กางเกง ยีน ส์ กระบอก เล็ก คาเฟ่ บาง แสน ติด ทะเล ขายส่ง รองเท้า แฟชั่น ครีม ทา หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 เสื้อ น่า รัก ครีม บำรุง ผิว ขาว
   ครีม แก้ ท้อง ลาย| ร้าน กาแฟ ต้นไม้| แบรนด์ เสื้อผ้า เกาหลี| nike air max สี ขาว| ขายส่ง เสื้อผ้า เกาหลี| แล ผา คาเฟ่| กางเกง ยีน ส์ มือ สอง แบรนด์| คาเฟ่ สวย ๆ ใกล้ ฉัน| เสื้อผ้า แบรนด์ มือ สอง| คาเฟ่ บ้าน หมี พระราม 5| รองเท้า แพง โก ลิ น| กันแดด ลัง โคม| เสื้อ กระสอบ ป้าย ไหน ดี สุด| ครีม ทา ขา หนีบ ดํา แบบ เร่ง ด่วน| กางเกง ขา จั๊ ม ชาย| อาหาร เสริม บำรุง ผิว| คาเฟ่ เมือง เอก| กางเกง boxer| กระโปรง ทํา งาน สี ดํา| รองเท้า หนัง ผู้ชาย ยอด ฮิต| วิตามิน ช่วย ให้ นอน หลับ pantip| vans old skool แท้| คอนเวิร์ส สี ดํา| รองเท้า งาน pk| เสื้อ กระสอบ usa| เสื้อผ้า ทารก 6 เดือน| ครีม เบบี้ มา ย| ครีม รี เทิ ร์ น pantip| รองเท้า แตะ nike ผู้หญิง| แบบ เสื้อผ้า ฝ้าย| รองเท้า คั ช ชู หญิง แฟชั่น| ครีม ทา ผิว ขาว เห็น ผล จริง 2020| รองเท้า lacoste ผู้หญิง 2019| ภูมิใจ กา ร์ เด้ น คาเฟ่| ครีม รักษา สิว อักเสบ| รองเท้า ใส่ เล่น| รองเท้า อา ดิ ดา ส สี ขาว| ชุด เด รส ราคา ถูก ประตูน้ำ| columbia รองเท้า| เสื้อผ้า เด็ก ทารก| ร้าน คาเฟ่ อารีย์| ครีม จุ๋ ย| elgrand เสื้อผ้า| รองเท้า พยาบาล sofit| รองเท้า ฟุตบอล หญ้า เทียม| ครีม หน้า สด labelyoung pantip| ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย ยี่ห้อ ไหน ดี| ร้าน กาแฟ น่า รัก| วิตามิน รักษา เซ็ บ เดิ ร์ ม| วิตามิน ซี hicee| รองเท้า ส้น สูง 5 นิ้ว| รองเท้า mlb boston| ครีม ใต้ ตา ดํา| ครีม แฮปปี้| คาเฟ่ ลาดพร้าว วัง หิน| รองเท้า สลิป ออ น mc| ร้าน คาเฟ่ เขา ใหญ่| ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ มือ สอง 20 บาท| รองเท้า โบ ฮี เมีย น| ครีม ไข่มุก เกาหลี| คาเฟ่ โชคชัย 4| กางเกง ผ้า ลินิน แท้| เสื้อผ้า shein| บำรุง ผิว|